Modersmålsundervisning

MODERSMÅLSUNDERVISNING i Läraskolan -regler

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen

kursplan och betygskriterier. Eleverna får betyg i åk 6, 7, 8 och åk 9.

Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från åk 1 till åk 5.

Undervisningen sker oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets

bestämmelser.

Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

RÄTT TILL MODERSMÅLSUNDERVISNING

En elev kan få modersmålsundervisning om:

• En eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.

• Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket och talar språket dagligen i

hemmet

• Minst fem elever i skolan önskar undervisning i språket.

• Lämplig lärare i det aktuella språket finns.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet skall vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Grundläggande kunskaper i språket krävs.

MINORITETSSPRÅKEN

Elever som tillhör något av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani eller jiddisch har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. De är undantagna från kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom skolan.

Eleverna ska fortfarande ha grundläggande kunskaper i språket för att ha rätt till

modersmålsundervisning.

Rektorn utreder elevens kunskaper i språket om det råder osäkerhet.

ANSÖKAN OM MODERSMÅLSUNDERVISNING

Vårdnadshavaren gör ansökan på blankett – Ansökan om modersmålsundervisning, som ligger i Schoolsoft

Rektor beslutar om eleven har rätt till undervisning och när eleven kan börja.

Om undervisning inte kan starta på grund av att det inte finns tillräckligt många elever som söker eller lämplig lärare i aktuellt språk ligger ansökan kvar.

Ny ansökan görs varje läsår.

Modersmålsundervisningen är frivillig, men om en elev har anmält sig till undervisningen, bör han eller hon inte avbryta studierna under läsåret. Närvaroplikt gäller som för övriga ämnen. Vidutvecklingssamtalet med skolan ska du som förälder även få information om hur modersmålsundervisningen går för ditt barn. Om barnet läser modersmålet som ett eget ämne i skolan ges betyg i skolår 6-9.

AVANMÄLAN FRÅNMODERSMÅLSUNDERVISNING

Om en elev vill avsluta modersmålsundervisningen ska vårdnadshavarna fylla i blanketten Avanmälan från modersmålsundervisningen, som ligger på Schoolsoft