Välkommen

Vi är en liten och personlig skola där ingen behöver vara anonym

Fokus på Elevernas Lärande, Trivsel och Utveckling.

Skolan arbetar aktivt för att göra barnen trygga och empatiska, samtidigt som de får sina kunskaper i en lugn och strukturerad miljö. Vi tycker nämligen att kunskap är viktigt, och vill betona det!

Vårt arbetssätt bygger på att stimulera barnens alla sinnen, och blanda teoretiska och praktiska moment för att uppnå en god inlärning. Arbetsro och struktur bidrar till att inlärning sker, och är viktiga faktorer för framgångsrika studier.

Ett sätt att berika barnen är genom ett rikt kulturutbud. Vi erbjuder bl.a. drama-, musik-, biblioteks-, teater- och museibesök, och satsar på att våra barn och ungdomar får tid och möjlighet att läsa mycket skönlitteratur. Vi är också övertygade om vikten av att vårda det egna kulturarvet. Bara då har man beredskap att möta, förstå, acceptera och tillägna sig andra kulturer.

Vi strävar efter att ha tydliga regler - men få förbud.

Vår skola tillåter kepsar och tuggummi, så länge det inte stör eller inkräktar på undervisningen.

Vi har respekt för våra elevers rättigheter och integritet.

Som förälder får Du hos Läraskolan möjlighet till inflytande över ditt barns utbildning, och blir själv del av ett socialt nätverk av intresserade föräldrar. Efter grundskolan vill vi att våra barn har med sig en god beredskap för fortsatta studier, och att de med glädje minns den sociala gemenskap, delaktighet och trygga skolmiljö de haft.

Hos oss blir man sedd varje dag, och respekterad för den unika person man är.

Vår värdegrund baseras på människors lika värde

Man behandlar andra så som man själv vill bli behandlad. Vi menar att alla, oavsett ursprung, kön, religion, sexuell läggning eller ålder, har rätt till Kunskap, Trivsel, Trygghet, Respekt och Delaktighet. Alla elever har dessutom rätt till engagerade, professionella och lyhörda lärare.

Vi verkar för goda relationer mellan barnen, mellan vuxna och barn och mellan vuxna och vuxna. Det är nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling.

Vi erbjuder en lugn och trygg miljö där man möts med respekt och känner delaktighet, något vi tror är viktigt för både kunskap och lärande.

Vi förväntar oss att våra elever tar skolarbetet på allvar och med stigande ålder allt mer utvecklar ansvar för sitt eget lärande. Men vägledning och handledning av vuxna är också en viktig ingrediens för barns och ungas lärande.

Vi förväntar oss också att föräldrarna stöttar sina barn i skolarbetet, och tillsammans med personalen verkar för en skola med arbetsglädje, god ordning och arbetsro.

Kulturprofilen som vårdar vårt kulturarv.

Hos oss har kulturen och det entreprenöriella lärandet en levande och framträdande roll i undervisningen och ingår som en del i läroprocessen. Bild, musik, dans, teater, film, litteratur och entreprenörskap vara ett naturligt inslag i övriga skolämnen.

Vi tror att dessa inslag bejakar barns nyfikenhet och lust. De underlättar och fördjupar elevernas kunskaper och ger dem samtidigt en kulturell grund att stå på. På Läraskolan vill vi vårda det gemensamma kulturarvet och hålla traditioner levande. Några av våra återkommande kulturella aktiviteter är:

Vi hoppas på att kunna behålla vissa traditioner på vår skolan, samtidigt som vi vill också skapa några nya.